Groep 0/1
Lesgeven is een prachtig beroep en wij mogen dat doen aan de jongste kleuters, de kinderen van groep 0 en 1.  Als kleuterjuf sta je aan de basis van hun schoolse periode, dat is best bijzonder. Stel je voor je bent 4 jaar en je mag voor het eerst naar school! 

Voor de meeste kinderen en ouders is dat best een beetje spannend maar vooral ook leuk! Wij doen ons best om kinderen en ouders een warm welkom te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen door de leerkracht en dat er een goede sfeer is in de klas. Als een kind zich veilig voelt, stimuleert dat de ontwikkeling. Daarnaast vinden we een goede communicatie met ouders belangrijk. 

Wat leren we in groep 0 en 1?
Er gebeurt veel op een dag.
Allereerst hebben jonge kleuters tijd nodig om vertrouwd te raken met elkaar, de juf, het dagritme en nieuwe routines zodat zij zich prettig voelen en zich van daaruit verder kunnen gaan ontwikkelen.
In de jongste groep is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spel. 

Kinderen in groep 0 en 1 maken een grote ontwikkeling door. Hun wereldje is eerst vooral gericht op het besef van het eigen ik. Langzamerhand krijgen jonge kinderen belangstelling voor anderen, leren delen en overleggen. 

Zij leren luisteren naar een instructie en ervaren plezier in het leren van nieuwe dingen. “Het geeft niet als het niet lukt, probeer maar, ontdek maar!“ Op deze manier doen zij succeservaringen op en worden ze gestimuleerd in het eigen kunnen. Erg mooi om te zien als kinderen met steeds meer zelfvertrouwen iets nieuws proberen en trots zijn als het gelukt is en als ze hebben doorgezet. Dat zijn gouden momenten waar je als leerkracht erg van geniet! 

Ons uitgangspunt bij het onderwijs wat we aanbieden is de belevingswereld van een kind.

Spelen is hun manier van leren waarbij zij zich in brede zin ontwikkelen. Taal- en rekendoelen worden “verstopt” in de hoeken en kleuters leren spelenderwijs allerlei vaardigheden. In de bouwhoek komen ze bijvoorbeeld in aanraking met vormen, hoeveelheden, passen en meten en worden fijne en grove motoriek gestimuleerd. In de huishoek komt veel taal voorbij, kinderen kunnen doen alsof en leren zo de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Als leerkracht stimuleer je de kinderen in hun ontwikkeling en probeer je hen zo weer een stap verder te brengen op hun weg naar volwassenheid. Een mooie taak die we samen met ouders mogen oppakken. Op deze weg gaat God met ons mee.

 


 

Groep 2
In groep 2 zijn de kinderen al gewend aan het ritme van een schooldag. Ze zijn een stukje zelfstandiger dan in groep 1 en kunnen zich langer concentreren op hun werk.

De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier staan centraal.
In groep 2 bereiden we de kinderen voor op een soepele overgang naar groep 3.
Dat doen we, door op cognitief, sociaal emotioneel en motorisch gebied doelen te volgen die passen bij de leerlijnen van de groep. Heel belangrijk vinden wij dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.
Het voorbereidende taal en rekenen zoals woordenschat, auditieve synthese, auditieve analyse, getalbegrip, meten en meetkunde maken daar deel van uit.
In het begin van het jaar kijken we samen met ouders naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind.
Kinderen ontwikkelen zich vanuit spel. Vanuit dit spel is het kind gemotiveerd om te ontdekken en te leren.  De leerkracht probeert zich te verplaatsen in het kind en aan te voelen wat het kind beweegt. Rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind plannen we ons onderwijs. We maken gebruik van 4x Wijzer, net als alle andere groepen in de school.
De kinderen krijgen allerlei verschillende technieken aangereikt, niet alleen voor expressie maar ook op motorisch en sociaal emotioneel gebied. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we extra uitdaging door o.a. gebruik te maken van Werkspoor op De Wissel. 

Om het onderwijs optimaal af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van de ontwikkelingslijnen van het jonge kind in Parnassys, een observatiesysteem waarbij de ontwikkeling van kinderen systematisch wordt gevolgd. De rapportage uit de observaties wordt gedeeld in gesprekken met ouders en in het rapport.

Groep 2 is een prachtig jaar om spelenderwijs te ontdekken en te leren en te groeien in ontwikkeling naar groep 3!


Groep 3
Hoera, ik leer lezen!

Van de kleutergroep naar groep 3. Je mag nu achter een tafeltje zitten, je hebt je eigen laatje met schriften, boekjes en potloden, je werkt meer uit werkboekjes en moet soms ook stil werken. Ja er verandert best veel in groep 3. Maar gelukkig blijft er ook veel hetzelfde. We blijven spelen, knutselen, lachen, kletsen, voorlezen en leren echt heel veel! Een heel bijzonder jaar! Omdat we spelend en bewegend leren zorgen we ervoor dat de overgang van de kleuters naar groep 3 soepel en natuurlijk verloopt. Bovenal maken we hier veel plezier en leren de kinderen spelenderwijs steeds meer! 

In groep 3 start voor veel kinderen het leesproces. Zo leuk om te zien wat voor wereld er voor ze open gaat als het lezen op gang komt. We zijn aan het begin van het jaar vooral veel bezig met het aanleren van de letters en ondertussen wordt er ook al heel wat gelezen. Elk jaar is het weer genieten om dit leesproces met de kinderen mee te maken. Met de kinderen die al kunnen lezen bouwen we verder aan woordenschat en leren we bepaalde spellingcategorieën aan waardoor het lezen en het schrijven een stapje dieper gaat. Ook oefenen deze kinderen al met begrijpend lezen door verschillende vragen bij teksten te beantwoorden.

Bij rekenen leggen we de basis voor de sommen die we in de hogere groepen gaan leren. We zijn veel bezig met de betekenis van getallen, we oefenen met de sommen tot 20. De termen splitshuis, tweelingsommen, verliefde harten komen regelmatig terug in de klas. Ook oefenen we met schattend rekenen, meten en geld. We leren dit vaak spelenderwijs en we ontdekken veel door te doen. 

Tijdens de lessen van lezen en rekenen bieden we veel afwisseling. Er wordt in de groep veel spelenderwijs geleerd en we houden er ook van om lekker veel te bewegen, gewoon voor de gezelligheid, maar als je beweegt tijdens het leren, word je ook lekker actief en daardoor kan je het vaak beter onthouden. 

Het is super leuk om aan deze groep les te geven. De kinderen zijn heerlijk spontaan, ze hebben een creatief brein, ze genieten van kleine dingen en zijn enthousiast om nieuwe dingen te leren!

 


Groep 4
Kinderen in groep 4 hebben een interessante leeftijd. De leeftijd van 7 jaar wordt beschouwd als een scharnierleeftijd (Delfos). Het leven van een kind voor en na die leeftijd is fundamenteel verschillend. Zodra een kind kan lezen en schrijven, komt hij in de wereld van de volwassenen terecht. Het denken van het kind verandert behoorlijk: hij kan nu zo abstract denken dat hij anders naar het leven en de wereld gaat kijken.

Dat maakt het werken in groep 4 super leuk! Samen gaan we op ontdekkingsreis naar de wereld om hen heen, er is zoveel te ontdekken! Ook ontdekken de kinderen steeds meer over zichzelf, hun eigen mogelijkheden en valkuilen en hun eigen rol te midden van de mensen om zich heen.

Dit krijgt een plek in de vakken wereldoriëntatie, natuur, techniek, verkeer, muziek, drama, gymnastiek, Engels, tekenen, handvaardigheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

In groep 3 hebben de kinderen leren lezen. In groep 4 kunnen ze daarmee aan de slag: ze worden steeds zelfstandiger in hun werken, ze ontdekken hun eigen interesses en gaan steeds meer genieten van wat er te lezen valt, ze kunnen tegemoet komen aan hun onverzadigbare honger naar feiten en weetjes over van alles in de wereld om hen heen en over het verleden.

Het zal duidelijk zijn dat er in groep 4 veel aandacht is voor het Technisch en Begrijpend Lezen. Daardoor wordt hun woordbeeld steeds sterker. Bovendien leren ze tijdens de lessen Spelling de eerste regels en afspraken over hoe wij de woorden in het Nederlands schrijven.

En in de Taallessen leren ze de Taal te gebruiken. Passief: het helpt je om de dingen te begrijpen en ermee aan de slag te kunnen. En actief: ze leren zich te uiten.

Denk aan het gebruik van hoofdletters, punten en andere leestekens, het formuleren van zinnen (wie, wat, waar, wanneer), tegenstellingen, samenstellingen, voorzetsels en natuurlijk heel veel woordenschat. Ook mondeling taalgebruik heeft de aandacht: Hoe communiceer je in een telefoongesprek of mail, hoe kun je goed overleggen en samenwerken.

Rekenen in groep 4 gaat vooral over het getalbegrip tot 100. Een getal bestaat uit tienen en enen. Een getallenlijn wordt gebruikt als hulpmiddel bij optellen en aftrekken. Het vermenigvuldigen krijgt een begin, de tafels van 1,2,3,4,5,10 worden geleerd.
Ook het rekenen in context (verhaalsommen) krijgt de aandacht. Welke sommen zitten er verstopt in het verhaaltje? Hoe reken je dat uit?

De ontwikkeling van de fijne motoriek blijft ook belangrijk. Er is aandacht voor de handschriftontwikkeling. Eerst schrijven de kinderen met een grijs potlood, in de 2e helft van het schooljaar krijgen ze een vulpen.

Zo worden de kinderen in groep 4 in de startblokken gezet voor nieuwe avonturen in de bovenbouw.


 

Groep 5
Groep 5 hoort bij de middenbouw van De Wissel.

Nieuwe vakken zijn aardrijkskunde en geschiedenis. Deze worden aangeboden door de methode 4X wijzer; Een bepaald tijdvak zoals “prehistorie” of “herfst” bij het vak natuur wordt niet meer uit een boek gegeven. De kinderen gaan zelf op zoek naar antwoorden op hun eigen gestelde vragen. Dit zoeken ze op internet op, in leesboeken of andere bronnen.  We gaan het Groene Fort in of maken een uitstapje naar een museum.

Naast deze nieuwe vakken geven de kinderen een boekbespreking en spreekbeurt. Leuk om andere kinderen te vertellen over een onderwerp waar zij veel vanaf weten. Ook spannend om te leren presenteren voor de groep.
Bij rekenen zijn de “tafels” erg belangrijk. Deze worden veel aangeboden en herhaald: zingen, bewegend, stampend, op papier, op de computer, noem maar op.

Met spelling komen regels voorbij zoals: woorden die eindigen op -lijk -heid -tijd -ig
We leren wat de stam is van een werkwoord en nog veel meer.
In groep 5 worden de kinderen echt wat zelfstandiger! 

 


Groep 6

Groep 6 is een heel leuk leerjaar! Een mooie reis langs alle vakken. Je leert alles nog beter te ontdekken.
We gaan met rekenen aan de slag met breuken. Dit zijn de leukste lessen van het jaar. We startten deze serie lessen altijd met bijv. taarten in stukken (breuken) verdelen. We maken een start met grote keersommen als 38×5 of 142×6. Je leert in groep 6 cijferend rekenen en we maken een start met staartdelingen. 

Met taal gaan we weer een stap verder bij het ontleden van zinnen, we gaan meer oefenen met het opstellen van brieven. Natuurlijk leer je bij woordenschat weer heel veel (nieuwe) woorden.
Met spelling werken we op doelen. Iedere week staat er 1 spellingsregel centraal. Het fijne hieraan is dat je de spellingsregels goed kunt oefenen en dat je zelf kunt zien hoe je hierin groeit.

Groeien is het belangrijkste woord in groep 6. We willen graag dat je kunt groeien in de hoofdvakken, creatieve vakken, maar ook in het hebben van vriendschappen, omgaan met anderen. We hebben regelmatig gesprekken met elkaar en in Snappet kun je zelf heel goed zien hoe je aan het groeien bent. 

In groep 6 besteden we ook veel tijd aan creativiteit en het ontwikkelen van jezelf. Dat doen we door  projecten te starten vanuit je eigen talent. Dit noemen we talentenuur, we hebben techniek, maar ook handvaardigheid en tekenen komen vaak aan de orde.

Kortom! Het is genieten in groep 6!

 


Groep 7,
Groep 7 eindelijk dan echt in de bovenbouw van De Wissel. Een mooi leerjaar waarin de leerlingen veel nieuwe dingen leren en meer zelfstandigheid krijgen. Groep 7 wordt soms wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan zij naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en verder uitgediept. 

Wat leren de kinderen dan in groep 7? “Hoe gebruik ik het metriek stelsel? Hoe reken ik een staartdeling uit? Hoe kan ik breuken vergelijken? Maar ook het vervoegen van werkwoorden. Hoe werkt ’t kofschip nou eigenlijk? Schrijf ik een ‘d’ of een ’t’ aan het einde? En welke woorden krijgen allemaal een hoofdletter?” Veel nieuwe leerstof waar we hard mee aan de slag gaan!

Maar er zijn ook andere activiteiten. Bijvoorbeeld het verkeersexamen. Vanaf groep 1 wordt er al aandacht besteed aan het verkeer. In groep 7 maken de leerlingen in het voorjaar eerst een theoretische toets over de verkeersregels en verkeersborden. Daarna gaan ze ook daadwerkelijk de straat op en moeten zij een rondje fietsen om te laten zien dat zij de regels ook in de praktijk kunnen brengen. Verder gaan we in groep 7 voorlezen aan de kleuters. Alle kinderen krijgen één of twee kleuters toegewezen die zij mogen voorlezen. Dit is goed voor de luistervaardigheid van de kleuters en voor groep 7 goed voor het maken van leeskilometers en zelfstandigheid. Want hoe loop je in de gang? Waar staan de boeken? Hoe kan je dit netjes opruimen? Zo leren zij het juiste voorbeeld geven. Ook komt de voorleeswedstrijd aan bod. In groep 6 mochten ze hier al even bij kijken maar in groep 7 mogen ze ook echt doen aan deze wedstrijd. Spannend, wie gaat er van De Wissel door naar de volgende ronde…?

In groep 7 zullen we ook al aandacht besteden aan het voortgezet onderwijs. We nemen door hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit en de kinderen kunnen alvast open dagen gaan bezoeken. Eind groep 7 nemen we de Entreetoets af. In principe is de Entreetoets bedoeld om inzichtelijk te maken waar het kind staat aan het einde van groep 7. Waar is het kind goed in en welke onderdelen hebben nog wat aandacht nodig. Deze toets, van cito, levert vervolgens alvast een adviesrichting op voor het voortgezet onderwijs.

Al met al een leerzaam, druk en leuk jaar. Waarin de kinderen, door steeds meer zelfstandig te krijgen, toewerken naar het einde van hun basisschoolperiode. 


Groep 8, de oudsten van de school, het laatste jaar op De Wissel, een musical, samen op kamp, het LEV-WN voetbaltoernooi, het organiseren van leuke activiteiten op school…. 

Wat gaat het brengen? Een keuze maken voor een nieuwe school en wat zal ik voor advies krijgen? Vol verwachting komen de leerlingen de eerste dag in groep 8 binnen. 

Een bijzonder en spannend jaar met leuke activiteiten. De leerstof bestaat uit veel herhaling en verrijking in vergelijking met groep 7. 

We gaan net een stapje verder en zorgen dat wat ze hebben geleerd ook beklijfd. Want hoe reken je een som met grote getallen ook alweer uit d.m.v. een staartdeling? En wat is de relatieve waarde van een getal? Hoe kom je er achter hoe je het woord correct spelt? Wanneer gebruik je een koppelteken of een trema? Alle leerstof van de afgelopen jaren komt samen. 

De kinderen krijgen een schooladvies wat betreft een niveau voor het voortgezet onderwijs en kiezen een nieuwe school. Uiteindelijk maken ze nog een eindtoets en komt het einde van het jaar in zicht. We kiezen samen een eindmusical uit en oefenen tot we de liedjes niet meer kunnen horen en geven een klapper van een optreden voor de kinderen op school en onze ouders!