Passend onderwijs

visual effect
Ieder kind is welkom op onze school. Vanuit de wet op het Passend Onderwijs (2014) heeft ieder bestuur zorgplicht. Het bestuur heeft de plicht alle leerlingen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te bieden binnen het onderwijs. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor werken wij nauw samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-Utrecht.

Ondersteuningsplan

Scholen zijn verplicht een ondersteuningsplan te hebben. Hierin wordt het zorgaanbod van de school omschreven. Komt een kind in aanmerking voor extra ondersteuning, dan beoordeelt een school eerst wat zij zelf kan doen. Bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching of door extra ondersteuning aan te vragen bij ons schoolbestuur. Kunnen wij als school niet de benodigde ondersteuning bieden of hebben wij de specifieke expertise niet in huis, dan zoeken wij een school die dit wel kan faciliteren. Dat kan een andere school zijn in de stad Utrecht of een andere school die onderdeel is van de LEV-WN.

Binnen het zorgaanbod wordt onderscheid gemaakt tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school.Basisondersteuning

Datgene wat op de school in de basisstructuur aanwezig is om ondersteuning mogelijk te maken. Het grootste deel van de leerlingen heeft een onderwijsbehoefte wat past binnen deze basisondersteuning.

Extra ondersteuning

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. In een aantal situaties heeft de school hiervoor extra middelen nodig. De school kan gebruik maken van de arrangementen van het samenwerkingsverband.

passend onderwijs

School Ondersteuningsplan

In dit plan staan de procedures die de school volgt om bijzondere onderwijsbehoefte bij leerlingen te signaleren, diagnosticeren en behandelen. Ons uitgangspunt is dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning in eerste instantie krijgen in hun eigen groep. De intern begeleider gaat hierover in gesprek met ouders en leerkracht om de mogelijkheden te inventariseren en de juiste aanpak te selecteren.