Ketenpartners

visual effect
De Wissel heeft twee contactpersonen en een vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen. Daarnaast zijn er verschillende ketenpartners met wie wij nauw samenwerken.

Contactpersonen

Contactpersoon vanuit het team: Karolien Rieksen, leerkracht Contactpersoon vanuit de ouders: Fanneke van Til, moeder van Siem, Emma en Antje. Contactpersonen zijn er voor ouders en leerlingen die graag in vertrouwen een probleem of kwestie willen delen. Dit kan door een brief te deponeren in de blauwe brievenbus op het schoolplein of een email sturen naar r.rieksenl@levwn.nl of fannekevantil@gmail.com. De contactpersonen gaan niet zozeer inhoudelijk in op het probleem of de kwestie, maar gaan op zoek naar de juiste persoon om het probleem / kwestie bespreekbaar te maken.


ketenpartners

Vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersoon is Renske Koelewijn. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 - 3376 1586 en via de email r.koelewijnvp@levwn.nl.

Renkse is woonachtig in Sint Pancras en is ambulant begeleider voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Renske kerkt in de Kapelkerk in Alkmaar. Haar dochters zitten op LEV-WN school de Rank in Alkmaar.

Wij vinden het belangrijk dat er voor elke LEV-WN school een externe vertrouwenspersoon is. Stel er speelt iets tussen u / uw kind en de leerkracht. Of het is lastig om een kwestie op te lossen met een leerkracht of de directeur. In dat geval kan het prettig zijn contact te leggen met Renske. Zij is iemand die naar u luistert, u adviseert en ondersteunt en samen met u op zoek gaat naar een oplossing. Renske staat náást u. Samen gaan en staan wij voor een veilig schoolklimaat.


Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdgezondheidszorg is bedoeld voor alle kinderen en hun ouders. Deze zorg wordt verleend door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Zij ondersteunen ouders bij het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen. Alle kinderen in groep 2 en groep 7 van de basisschool worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Ouders kunnen zelf ook met vragen terecht bij het JGZ-team van hun school. Onze jeugdverpleegkundige is Nadine op ten Noort. Kijk voor meer informatie op www.jeugdengezinutrecht.nl of neem direct contact op met het planningsteam via 030-286 33 00.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Ouders/verzorgers zijn verplicht een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Gaat uw kind niet naar school, dan meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Onze leerplichtambtenaar is Leontine Koops.

Samenwerkingsverband

In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werken ruim honderd basisscholen, vier speciale basisscholen en zes scholen voor speciaal onderwijs samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht voor 31.000 kinderen. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen optimaal in willen zetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk.

Buurtteam

Het Buurtteam ondersteunt gezinnen bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden, zoals opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen. Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht ouders adviseert om contact met het Buurtteam op te nemen of dat school ouders uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam. Contactgegevens: 030-7400508, noordoost@buurtteamsutrecht.nl, www.buurtteamsutrecht.nl