Medezeggenschapsraad

Image

De medezeggenschapsraad (MR) van De Wissel behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk. De raad bestaat uit zes personen (drie teamleden en drie ouders) De MR heeft instemmings- en adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, de onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en rondom de school. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te ontplooien.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR?


ouderbetrokkenheid

De MR bestaat uit:

1 Mart van Duijn (voorzitter / ouder)
2 Lukas Batteau (ouder)
3 Annelies Buit (secretaris / ouder)
4 Corien Bogerd
5 Marleen Stam
6 Bernice den Hertog


ImageImageImageImageImageImage