De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
In het privacyreglement (www.levwn.nl) is beschreven hoe de school omgaat met
persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is
met instemming van de GMR vastgesteld.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers bij de inschrijving op onze
school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot
medewerkers van LEV-WN die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de
uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een
beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een
leerling te identificeren als die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van
ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee
heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen,
denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de
uitwisseling geen wettelijke grond bestaat, dan vragen wij vooraf toestemming aan de
ouders/verzorgers om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van
foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere
ouders/verzorgers en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen
tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail
aan de directeur.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.
De school heeft daar weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn
bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.